Oferujemy Państwu różne formy współpracy.

Stała kompleksowa obsługa prawna za wynagrodzeniem ustalonym w formie ryczałtu miesięcznego. Jest to wygodna forma obsługi prawnej, zakładająca kompleksowość (od natychmiastowych konsultacji telefonicznych po obsługę postępowań sądowych) i pełną dyspozycyjność naszych prawników (niezwłoczne udzielanie pomocy prawnej, dogodne dla Klienta terminy spotkań). Realizowanie pojedynczych zleceń za wynagrodzeniem uzależnionym od charakteru sprawy. Kancelaria prowadzi w imieniu Klientów poszczególne sprawy, zgodnie z zakresem wskazanym w zakładkach Podmioty gospodarcze i Klienci indywidualni. Realizowanie zadań zleconych za pomocą środków porozumiewania się na odległość za wynagrodzeniem uzależnionym od charakteru zlecenia.

Podmioty gospodarcze

Pełen zakres obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności:

 • reprezentowanie interesów naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej, postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych
 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego, statutów fundacji i stowarzyszeń, rejestracja podmiotów w KRS, przekształcanie, łącznie, podział spółek
 • opracowywanie i opiniowaniu umów pod kątem jak najlepszej ochrony interesów naszego Klienta, a w szczególności zabezpieczeń należytego wykonania umowy
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstwa- statuty, regulaminy etc.
 • dochodzenie w imieniu naszych Klientów wykonania umów, w tym sprawy o zapłatę
 • postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa przewozowego
 • obsługa prawna bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych przedsiębiorstwa
 • prowadzenie spraw pracowniczych, a w szczególności opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy i reprezentacja przed sądem pracy

Klienci indywidualni

Pełen zakres obsługi Klientów indywidualnych, w szczególności:

 • reprezentowanie interesów naszych Klientów we wszystkich sprawach przed sądami i organami administracji publicznej, postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych
 • prowadzenie spraw o odszkodowania z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń szpitalnych, naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • prowadzenie spraw o zapłatę
 • prowadzenie spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz upadłości przedsiębiorstwa
 • prowadzenie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe)
 • sprawy spadkowe- stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, sprawy o zachowek
 • sprawy pracownicze- dochodzenie wynagrodzenia za pracę, sprawy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, reprezentacja przed sądem pracy, odwołania od wymierzonych pracownikowi kar porządkowych, sprawy z zakresu zakazu konkurencji etc.
 • sprawy rodzinne - rozwody, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku, alimenty (dochodzenie, podwyższanie, obniżanie, pozwy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego), ustalanie kontaktów z dziećmi oraz dziadków z wnukami, rozliczenia majątkowe konkubinatów

Doświadczenie

Zespół

Radca prawny Joanna Sadłowska


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na kierunku Prawo Kanoniczne Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny od 2007 r. (nr wpisu OL- 1229). Specjalizacje: obsługa prawna przedsiębiorców (bieżąca obsługa istniejących podmiotów, tworzenie spółek prawa handlowego, przekształcenia spółek), prawo zobowiązań, ochrona dóbr osobistych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, udział w procesach inwestycyjnych, negocjacje, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, sprawy rodzinne (rozwody, podziały majątku, alimenty).

Radca prawny Aleksandra Kubrowska


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie (nr wpisu- OL- 1470). Zdała państwowy egzamin zawodowy uzyskując najlepszy wynik w województwie warmińsko-mazurskim oraz wyróżnienie Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Specjalizacje: obsługa prawna przedsiębiorców (bieżąca obsługa istniejących podmiotów, tworzenie spółek prawa handlowego, przekształcenia spółek), prawo zobowiązań, prawo spółek handlowych, postępowanie rejestrowe, prawo własności przemysłowej, ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, dochodzenie roszczeń z tytułu pozostawania w związkach konkubenckich, dochodzenie odszkodowań z wszelkich tytułów (wypadki komunikacyjne, zakażenia szpitalne, błędy w sztuce lekarskiej), sprawy przed sądem pracy, sprawy spadkowe.

Kontakt